POIS RP GDDKiA FS

Opis Kontraktu

 

Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (ewentualna optymalizacja rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie budowlanym w zakresie odstąpień, o których mowa w art. 32a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, oraz opracowanie m.in. Projektu Wykonawczego) i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego, do węzła Miechów (z węzłem), na odcinku od km 603+459,97 do km 622+185,00.

Na terenie województwa świętokrzyskiego:

- od km 603+459,97 do km 603+465,47 jezdnia lewa na długości 5,5 m,

- od km 603+459,97 do km 603+489,42 jezdnia prawa na długości 29,45 m.

Na terenie województwa małopolskiego:

- od km 603+465,47 do km 622+185,00 jezdnia lewa na długości 18 719,53 m,

- od km 603+489,42 do km 622+185,00 jezdnia prawa na długości 18 695,58 m.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Rabka – Chyżne – Słowacja, stanowi element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego, w powiatach: jędrzejowskim  i miechowskim, na terenie gmin Wodzisław, Książ Wielki i Miechów.

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, obowiązują procedury stosowane w trakcie realizacji projektu POIiŚ.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu  i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie  z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane  i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

 

Cel Inwestycji

 

Budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa-Kraków jest inwestycją o znaczeniu krajowym, jest przewidziana do realizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 oraz znajduje się na liście inwestycji wymienionych w załączniku nr 1 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), stanowiącego załącznik do Uchwały nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
(z perspektywą do 2025 r.)”
.

 

Zadanie pn.

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków,
odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków”,

jest inwestycją znajdującą się w Wykazie Dużych Projektów, stanowiącym Załącznik 12.2 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-20.

Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszarów miejskich poprzez budowę drogi ekspresowej jest korzystne dla obszarów miejskich, ponieważ ruch tranzytowy dezorganizuje i zakłóca życie mieszkańców. Powoduje bardzo znaczną uciążliwość dla mieszkańców w postaci wypadków, hałasu, spalin i wibracji. Nakładając się na ruch miejski prowadzi on do poważnego zatłoczenia ulic. Tranzyt przez miasto prowadzi do powstawania wąskich gardeł na sieci dróg krajowych, zmniejszając przepustowość tej sieci. Poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną drogę ekspresową pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu.

Zastosowanie ekranów akustycznych w celu zabezpieczenia terenów mieszkalnych narażonych na zwiększoną emisję hałasu powinno w znacznej części wyeliminować uciążliwości akustyczne spowodowane poprowadzeniem drogi ekspresowej.

Dla kierowców przejazd drogą ekspresową będzie korzystny ze względu na skrócenie czasu przejazdu i podniesienie bezpieczeństwa na drodze poprzez zmniejszenie liczby skrzyżowań i zlikwidowanie bezpośrednich wjazdów na drogę z pól i posesji.

Uspokojenie ruchu w miejscowościach podniesie komfort mieszkańców i zwiększy ich bezpieczeństwo.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl