POIS RP GDDKiA FS

Zakres robót

 

 

 

 

Zakres Inwestycji:

 1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji, w tym zaprojektowanie i wykonanie badań geologicznych/geotechnicznych których potrzeba wynika z dokumentów kontraktowych (PFU) oraz potrzeb projektowych,
 2. Roboty przygotowawcze,
 3. Roboty drogowe w zakresie:
  • budowy odcinka drogi ekspresowej S7 długości ok. 18,7 km
   od km 603+459,97 do km 622+185,00,
  • budowy 2 szt. węzłów drogowych, 2 szt. MOP,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • przebudowy istniejącej sieci dróg publicznych i dróg wewnętrznych będących
   w kolizji z realizowaną drogą ekspresową,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy chodników i zatok autobusowych,
  • budowy wzdłuż drogi ekspresowej dróg dojazdowych obsługujących przyległy teren wraz ze zjazdami na przyległe działki,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. Budowę obiektów inżynierskich,
 5. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej,
 6. Przebudowę cieków wodnych oraz istniejących urządzeń melioracyjnych.
 7. Wycinkę istniejącej zieleni, przeniesienie gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną,
 8. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej,
 9. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 10. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym budynków i budowli),
 11. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne,
 12. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie,
 13. Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia drogi ekspresowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z remontem nawierzchni dróg przekazywanych samorządom po oddaniu drogi ekspresowej  do użytkowania i zmianą organizacji ruchu,
 14. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 15. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji,
 16. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.

/ Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
www.gddkia.gov.pl

/ Inżynier Kontraktu

ECM GROUP Polska S.A.
00-124, Warszawa
Rondo ONZ 1
ecmg.pl

/ Wykonawca

INTERCOR SP. Z O.O.
42-400 Zawiercie
Ul. Okólna 10
www.intercor.eu

/ Projektant

Autostrada II Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 40-467 Katowice
www.autostradaii.pl